Antidrogpolicy

Antidrogpolicy för Sjöbo Ungdomsorkester
För oss i Sjöbo Ungdomsorkester är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är viktigt att våra ungdomar utvecklas både i sitt musicerande och andra intressen.
Hur vi som musiker (medlemmar), vuxna och ledare agerar mot våra ungdomar är viktig i utvecklingen. I syfte att verka som förebild har Sjöbo Ungdomsorkester som led i detta arbete antagit en antidrogpolicy.

Vi måste vara medvetna om att allmänhet och media ställer höga krav på oss när det gäller förhållande till droger.
Det innebär att det är av stor vikt att vi inom SUO tänker på att vi vid spelningar, resor och andra uppdrag representerar både vår egen förening men även vår kommun och uppträder därefter.

Tobak
Tobak är den största orsaken till de skador som finns i samhället. I åratal har vi blivit upplysta om tobakens skaderisker, ändå finns det många som röker eller snusar. En del av dessa finns också inom Sjöbo Ungdomsorkester.

Alkohol
Precis som i övriga samhället vill vi inom Sjöbo Ungdomsorkester minska alkoholkonsumtionen i allmänhet, men framförallt senarelägga ungdomarnas alkoholdebut.
Utgångspunkten i arbetet är att vår förening ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt.

Följande riktlinjer gäller för vår verksamhet:
  • Vårt första steg mot en drog, alkohol och tobaksfri verksamhet är att genom information och utbildning
     till styrelse och ledare öka medvetenheten om vår roll som förebilder och kunskapen om riskerna och hur
     man påverkas avdroger, alkohol och tobak.
• Vi tillåter inte att våra ungdomar brukar tobak och/eller alkohol under repetitioner, spelningar som        
     arrangeras/sanktioneras av Sjöbo Ungdomsorkester.
  • Med tanke på allas viktiga roll som förebild är det mycket viktigt att alla föregår med gott exempel.

Vad händer om man inte följer riktlinjerna?
Om vi upptäcker att våra regler avseende tobak och alkohol inte följs kommer vi att uppmärksamma personen i fråga på våra riktlinjer.
Vid fall med inblandade under 18 år och vid upprepade
Antidrogpolicy SUO
förseelser beslutar styrelsen i Sjöbo Ungdomsorkester vad påföljden blir.
Ansvaret för att riktlinjerna följs är medlemmarnas, ledarnas, föräldrarnas samt styrelsens.

Narkotika

Allt bruk och även hantering av narkotika är förbjudet enligt svensk lag och därmed alltså helt oacceptabelt. Detta får INTE förkomma i vår verksamhet.

Ordförande tillsammans med övriga styrelseledamöter i Sjöbo
Ungdomsorkester ansvarar för att:
• Policydokumentet blir känt för samtliga medlemmar.
• Innehållet i policyn ständigt ska hållas levande av klubben.

Styrelsen
Sjöbo Ungdomsorkester
Kommande aktiviteter

15 jun
SBO Drill Jubileum i Ekeby
2024-06-15 10:00

Samling Kulturskolan kl 9:45

Avresa kl 10:00

Återresa ca kl 16:00

17 jun
Black & White läger
2024-06-17 - 2024-06-18
18 jun
Sommarkonsert 2024
2024-06-18 19:00

Samling på Solvalla kl 18:15

Konsert kl 19:00

23 jun
Resa till Essen
2024-06-23 - 2024-06-28

Mer info kommer